چهارشنبه, 10 آذر 1400

1-مسابقه کتابخوانی غروب آنجلس
2- مسابقه کتابخوانی چرا مردم دنیا از آمریکا متفرند
3- مسابقه در مکتب سردار (وصیت نامه سردار شهید حاج قاسم سلیمانی)
4- مسابقه خوانش کتاب رفیق خوشبخت ما