سه شنبه, 29 خرداد 1397

محمد رضا بخش امین | رئیس دفتر ریاست

تحصیلات | فوق لیسانس علوم ارتباطات

 

 

حمیدرضا رمضان زاده | مسئول پیگیری دفتر ریاست

تحصیلات | لیسانس مدیریت دولتی