جمعه, 24 آذر 1396

پرسنل شاغل در مرکز فناوري اطلاعات و ارتباطات با توجه به تخصص هاي مورد نياز به شرح زير مي باشند :

دكتري كامپيوتر                                                                                                   1 نفر

دانشجوى دكترى كامپيوتر                                                                                     1 نفر

كارشناس ارشد كامپيوتر نرم افزار                                                                          1 نفر

كارشناسى ارشد انفورماتيك پزشكى                                                                     1 نفر

كارشناسي ارشد مديريت فناورى اطلاعات                                                              1 نفر

كارشناسى ارشد كامپيوتر هوش مصنوعى                                                              2نفر

دانشجوى كارشناسى ارشد كامپيوتر نرم افزار                                                         5 نفر

کارشناس  کامپيوتر نرم افزار                                                                                8 نفر

کارشناس الکترونيک وسخت افزار                                                                         2 نفر

 

 

Managment

مدير كل مركز فناورى اطلاعات و ارتباطات

dr. kheitkhah

 

دكتر اسماعيل خيرخواه

مدير كل مركز فناورى اطلاعات و ارتباطات

دكتراى كامپيوتر

شروع همكارى سال 1376

 

 moslem  torini

مسلم تورينى

معاون مدير كل مركز فناورى اطلاعات و ارتباطات

كارشناس كامپيوتر

شروع همكارى سال 1368

 

Data Center

اداره شبكه و سخت افزار

mohammad jeddi

محمد جدى

رئيس اداره شبكه و سخت افزار

كارشناس الكترونيك

شروع همكارى سال 1379

 abbas sarabi  

عباس سرابى

كارشناس رايانه

كارشناسى مهندسى تكنولوژى نرم افزار

شروع همكارى سال 1371

hasan saadat  

 حسن سعادت

 كاردان الكترونيك

كارشناس الكترونيك

  شروع همكارى سال 1381

 ali monshizadeh

 

علي منشي زاده

كارشناس نرم افزار(مسئول امنيت اطلاعات وارتباطات)

كارشناسى ارشد كامپيوتر هوش مصنوعى

شروع همكارى سال 1387

 azmoon

 

 

ستاره آزمون

كارشناس نرم افزار

كارشناسى ارشد كامپيوتر هوش مصنوعى

شروع همكارى سال 1388

Statistic and Information

آمار و اطلاعات

 farshid neghabi  

فرشيد نقابى

رئيس اداره اطلاعات و آمار

كارشناس

شروع همكارى سال 1371

 hasan shaabani  

حسن شعبانى

كارشناس آمار

كارشناسي ارشد مديريت فناورى اطلاعات

شروع همكارى سال 1375

mehrdad khoshdel

 

مهرداد خوشدل

كارشناس نرم افزار

كارشناس كامپيوتر نرم افزار

شروع همكارى سال 1380

ehsan saffar  

احسان صفار خراسانى

كارشناس مسئول نگهدارى جايگاه اينترنتى دانشگاه

دانشجوي دكتري تخصصي كامپيوتر نرم افزار

شروع همكارى سال 1385

 

 Design, Develope and software supporting

 

طراحى و توليد نرم افزار

mahdi pakzad

مهدى پاكزاد مباركى

رئيس اداره طراحى و توليد نرم افزار

كارشناس كامپيوتر نرم افزار

شروع همكارى سال 1380

 khoshniat  

هلاله خوش نيت

كارشناس مسئول توليد سيستم هاى مكانيزه

دانشجوى كارشناسى ارشد  نرم افزار

شروع همكارى سال 1380

 charkazi

 

 

گيتا چركزى

كارشناس نرم افزار

كارشناس رياضى كامپيوتر

شروع همكارى سال 1371

 
 morteza mohammad zadeh  

سيدمرتضى محمدزاده

كارشناس نرم افزار

 دانشجوى كارشناسى ارشد كامپيوتر نرم افزار

شروع همكارى سال 1384

 torabizadeh  

زهره ترابى زاده

كارشناس نرم افزار

دانشجوى كارشناسى ارشد نرم افزار

شروع همكارى سال 1383

 adineh  

الهه آدينه محمدى جهانى

كارشناس نرم افزار

دانشجوي كارشناسي ارشد كامپيوتر نرم افزار

شروع همكارى سال 1383

 aboalfazl jadidian  

ابوالفضل جديديان

كارشناس نرم افزار

كارشناس كامپيوتر نرم افزار

شروع همكارى سال 1386

 daneshgar  

نيلوفر دانشگر

كارشناس نرم افزار

كارشناس كامپيوتر نرم افزار

شروع همكارى سال 1385

 saeid setayesh  

سعيد ستايش

كارشناس نرم افزار(مامور)

كارشناس ارشد كامپيوتر نرم افزار

شروع همكارى سال 1386

   

حميدرضا آرامى

كارشناس بانك اطلاعاتى

دانشجوى كارشناسى ارشد كامپيوتر نرم افزار

 شروع همكارى سال 1382

   

يامين حجازى

كارشناس كامپيوتر

كارشناسى ارشد انفورماتيك پزشكى

شروع همكارى سال 1385

   
 

 

 

حاضرين در سايت

ما 9 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم