جمعه, 24 آذر 1396

سرپرست اداره حفاظت فيزيكى:

مصطفي شريفي فر

تاريخ شروع همكاري با دانشگاه :84/426

شرح وظايف اداره حفاظت فيزيكى:

 1-حفظ وحراست از ساختمان- محوطه وساير بناها واموال مربوط به دانشگاه.

2-كنترل ورود وخروج افراد-وسائط نقليه وحمل ونقل اموال-اثاثيه- تجهيزات-اشياء وساير كالاها طبق دستورات صادره.

3-پيش بيني لازم بمنظور جلوگيري ازبروز حوادث غير مترقبه نظير آتش سوزي- خرابي- دزدي و... درساختمان يا اموال وساير كالاهاوتجهيزات تحت كنترل در دانشگاه.

4-اطلاع رساني فوري اتفاقات وحوادث ناگهاني نظير آتش سوزي- درگيري-سرقت وخرابي به مسئولين امر ودر صورت لزوم به نيروهاي انتظامي.

5-برقراري نظم و ارامش در دانشكده ها ودر اماكن دانشگاه.

6-گزارش چگونگي انجام وظيفه وشرح كليه پيشامدها در مدت نگهباني ضمن درج در دفتر خدمات وثبت وقايع.

7-گشت وسركشي از قفل وبست انبارها واماكن دانشگاه در حوزه نگهباني.

8-همكاري در اجراي طرح عفاف با مسئولين ذيربط.

9-حفاظت وحراست و برقراري نظم وآرامش همايشها-مسابقات-المپيادهاي ورزشي ومراسم هاي دانشگاه به مناسبتهاي مختلف.

10-انجام ساير امور مربوط بر حسب تشخيص و ارجاع مقام مافوق.

حاضرين در سايت

ما 19 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم