شنبه, 29 مهر 1396

دكتر عليرضا منظرىmanzari

دكتري زبان وادبيات انگليسى

 

عضو هيات علمي واستاديار گروه زبان انگليسي

 

رئيس اداره امور بين الملل و مشاور رياست دانشگاه در امور بين الملل 

حاضرين در سايت

ما 15 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم