جمعه, 24 آذر 1396

 

دراين مجموعه معرفي دفاترمربوط به حوزه رياست قرار دارد اداره كل فناوري، اطلاعات وارتباطات،.روابط عمومي,  دفتر ارزشيابي,  بازرسي ورسيدگي به شكايت, دفترامورحقوقي,  دفترحفاظت وحراست, دفتر گزينش, دفتر توانمندسازي و آموزش هاي كاربردي  زير مجموعه حوزه رياست قرار دارند.

 

حاضرين در سايت

ما 16 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم