پنج شنبه, 07 ارديبهشت 1396

 

دراين مجموعه معرفي دفاترمربوط به حوزه رياست قرار دارد اداره كل فناوري، اطلاعات وارتباطات،.روابط عمومي,  دفتر ارزشيابي,  بازرسي ورسيدگي به شكايت, دفترامورحقوقي,  دفترحفاظت وحراست, دفتر گزينش, دفتر توانمندسازي و آموزش هاي كاربردي  زير مجموعه حوزه رياست قرار دارند.

 

حاضرين در سايت

ما 2 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم