یکشنبه, 27 اسفند 1396

امور دفتري رئيس دانشگاه از جمله تنظيم برنامه هاي ملاقات, تهيه گزازش, تهيه پيش نويس مكاتبات, ابلاغ وپيگري دستورات رئيس واحد, قرائت كليه نامه هاي وارده به منظور درجريان قرار گرفتن امور,ارجاع نامه هاي دانشجويان وافراد متفرقه به مبادي ذيربط و يا قرار دادن در دستوركار و انجام ساير امور مربوط برحسب تشخيص وارجاع مقام مافوق را عهده دار است.ضمن آنكه ستاد شاهد و ايثارگر دانشگاه ورسيدگي به درخواست و مشكلات مختلف دانشجويان محترم ايثارگر نيز از جمله وظايف اين دفتر مي باشد.حاضرين در سايت

ما 26 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم