سه شنبه, 17 تیر 1399

محمد رضا بخش امین | رئیس دفتر ریاست

تحصیلات | فوق لیسانس علوم ارتباطات

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


حمیدرضا رمضان زاده | مسئول پیگیری دفتر ریاست

تحصیلات | لیسانس مدیریت دولتی