چهارشنبه, 10 آذر 1400

 

ردیف نام واحد/ مرکز  نام و نام خانوادگی رشته تحصیلی/ مقطع سمت در واحد
 1 سبزوار   كبري بهروان كامپيوتر- دانشجوي دكتري عضو هیات علمی
2 نیشابور  بهاره حاجی رستملو صنایع غذایی- دکتری عضو هیات علمی – رییس باشگاه پژوهشگران جوان
3 تربت حیدریه  رؤیا نداف روانشناسی – کارشناسی ارشد کارشناس فرهنگی
4 قوچان شیرین گل صفت   مدیر دانشجویی
5 کاشمر اكرم مصدقي خلیل‌آباد  فقه و حقوق اسلامي - دانشجوي دكتري عضو هيات علمي - مدير گروه معارف
6 گناباد مریم رحمانیان شهری کامپیوتر (نرم افزار) - کارشناسی ارشد مدیر آموزش
7 تربت جام  فاطمه صحرايي روانشناسي تربيتي - دانشجوي دكتري مدير امور دانشجويي
8 تایباد   رقيه سيد محمدي مدیریت آموزشی – کارشناسی ارشد استاد مدعو
9 سرخس  كبري مير مديريت مالي - کارشناسی ارشد كارشناس حسابداري
10 فریمان  مرضيه سادات هاشمي مشاوره - کارشناسی ارشد مسئول آموزش